Aviso legal

Aviso legal

AVISO LEGAL EN PÁXINAS WEB

O CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO (en adiante “a asociación”), con domicilio en LODOSELO S/N, 32696, SARREAUS (OURENSE), e con CIF G32122376, inscrita no Rexistro Provincial de asociacións 894. INFORMA:

A utilización do nome de dominio www.cdroviso.org atópase debidamente rexistrado pola asociación, con todas as garantías, tal e como dispón na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Con todo, ponse de manifiisto a plena adecuación dos presentes Termos Legais á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedade Intelectual e demais disposicións subsidiarias.

 1. ACEPTACIÓN DOS TERMOS LEGAIS
  1. O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquera forma implica a aceptación de todas e cada unha dos presentes Termos Legais, reservándose a asociación o dereito a modifi carlos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou Usuario, a atenta lectura dos Termos Legais de uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que, se este non está de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao uso da presente páxina web.
 2. OBXECTO
  1. Por medio da web www.cdroviso.org, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os "contidos"), postos á súa disposición. A asociación resérvase o dereito de  modifi car en calquera momento a presentación, confi guración e localización da páxina web, así como os contidos, produtos e servizos nel dispostos.
 3. CONDICIÓNS DE ACCESO
  1. O acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como á súa navegación será libre e gratuíta non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais.
  2. Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A asociación, dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou fi nalidad, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 4. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN
  1. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, os Termos Legais do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. O Usuario deberá absterse de:
 • Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fi nes ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Termos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático;
 • Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumplir as condicións esixidas para dito acceso;
 • Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus proveedores ou de terceiros;
 • Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da asociación, dos seus proveedores ou de terceiros.
 • Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da asociación, terceiros proveedores e outros Usuarios;
 • Reproducir ou copiar, distribuir, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular, dos correspondentes dereitos ou elo resulte legalmente permitido;
 • Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demáis datos identificativos dos dereitos da asociación ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calqueira mecanismos de información que poidan insertarse nos contidos;
 • Intentar obter datos persoais distintos aos que está autorizado a coñecer, empregando para elo medios ou procedementos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquera tipo de dano. (Véxase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)
 • En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprometese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
 • De cualquera forma sexa contrario, menosprecie ou atente contra os dereitos fundamentais e as libertades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación;
 • Induza, incite ou promova actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á ley, á moral, ás boas costumes xeralmente aceptadas ou ao orden público;
 • Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios   por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a productos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á ley, á moral e as boas costumes xeralmente aceptadas ou ao orden público;
 • Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • Induza ou incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de risco ou nocivas para a salude e o equilibrio psíquico;
 • Encóntrase protexido pola lexislación en materia de proteción intelectual ou industrial pertencente á asociación ou a terceiros sin que fora autorizado o uso que se pretenda facer;
 • Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 • Constitúa cualquera tipo de publicidade;
 • Inclúa cualquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web.
 1. Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A asociación, dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 1. RESPONSABILIDADES
  1. A asociación non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas da asociación, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control.
  2. A asociación, poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios aos presentes Termos Legais.
  3. A asociación, pon ao dispor dos Usuarios unha dirección de correo electrónico info@cdroviso.org para que calquera contido que poida afectar á actividade doutros usuarios sexa posto de  manifiisto, coa vontade de  rectificar o mesmo en caso de ser apropiado.
  4. A asociación, non se fai responsable por danos, perxuízos, pérdidas, reclamacións ou gastos, producidos por:
 • Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control da asociación;
 • Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros;
 • Abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da asociación;
 • Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores da asociación reservanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente na web.
 1. A asociación, exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Así mesmo, a asociación queda exonerada de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados pola asociación; Servizos tales como comercio online e solicitude de orzamentos. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, o usuario poderá ser reclamado pola asociación polos devanditos danos ou prexuízos causados.
 1. PROPIEDAD E   INTELECTUAL  E   INDUSTRIAL
  1. O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos no páxina, son propiedade exclusiva da asociación e/ou de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Termos Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización específicamente outorgada para ese efecto pola asociación ou o terceiro titular dos dereitos afectados.
  2. Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A asociación é titular dos elementos que integran o deseño  gráfico da súa páxina web, os menús, botóns de navegación, o código     HTML, os textos, imaxes, texturas,  gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos.  O contido disposto na devandita web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.
  3. Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o " copyright" e a asociación, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que puideran conter os contidos. O Usuario deste sitio web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso a asociación o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 1. PROTECCIÓN DE DATOS
  1. Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para iso, a asociación tratará  automatizadamente os Datos Persoais en cumprimento co Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do 27 de abril de 2016, Para iso, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que presenta a Web.
 1. DURACIÓN E TERMINACIÓN
  1. A prestación do servizo do presente sitio web e os demais servizos teñen en principio unha duración  indefinida. Con todo, a asociación, poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa iso posible, a asociación, anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.
 1. FORZA MAIOR
  1. A asociación, non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta se debe a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflictos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.
 1. COOKIES UTILIZADAS NESTE SITIO WEB
 1. Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos podrá consultar a nosa política de cookies aquí: POLÍTICA DE COOKIES
   
 1. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
  1. Os presentes Termos Legais réxense pola Lei española. Na medida en que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, acordan someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais onde recae a razón social da asociación.

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir

Hosting por

Radio Lodoselo

banner

 

        

aceptacookies